география текст

Особливістю національного господарського комплексу Франції є значна частка у ньому державного сектора. На державних підприємствах працює 25 % зайнятого населення. Державні монополії контролюють 25 % промислового виробництва. Велику роль у розвитку економіки країни відіграють іноземні монополії.

Франція — високорозвинута постіндустріальна країна з потужним агропромисловим комплексом. Однак у структурі ВНП питома вага, промислової продукції в декілька разів перевищує частку продукції аграрного сектора.

Промисловість

Характерною тенденцією розвитку промисловості Франції в останні роки є високі темпи розвитку галузей, що визначають НТП. Для цього країна має висококваліфіковані кадри, транспортні комунікації, нове технологічне устаткування. Значну роль відіграють галузі, що переробляють сільськогосподарську продукцію.

Оскільки власними енергоресурсами Франція забезпечує менше половини власних потреб, паливна промисловість орієнтується, в основному, на імпортну сировину. Частка видобутого кам’яного вугілля в енергобалансі країни становить приблизно 9 %. На нафтопереробних заводах переробляється близько 60 млн т сирої нафти. Нафта надходить із країн Перської затоки та Північної Африки, природний газ з Алжиру.

Особливо розвинута атомна електроенергетика, за рівнем розвитку якої Франція посідає друге місце у світі після США, а за часткою виробленої енергії на АЕС (понад 85 %) — перше місце у світі. Працюють атомні електростанції в основному на власному урані, видобуток якого становить близько 1,5 % світового.

Чорна металургія у Лотарингії, де розташовані старі заводи, перебуває у стані депресії. Зараз вона у країні майже повністю орієнтується на імпортну сировину та паливо, а тому підприємства цієї галузі тяжіють до морських портів-та районів виробництва дешевої гідроелектроенергії. Країна має розвинуту кольорову металургію, особливо алюмінієву і свинцево-цинкову. Перша орієнтується на власну сировину — боксити (південь Франції). За виробництвом свинцю країна посідає п’яте місце у світі.

Машинобудування — провідна галузь промисловості країни. Франція славиться на світовому ринку як виробник конкурентоспроможної продукції, особливо тепловозів, електровозів та електронних виробів, побутових електроприладів. Особливо виділяється автомобілебудування. За виробництвом легкових автомобілів Франція посідає п’яте місце у світі. Країна є лідером у виготовленні надшвидкісних транспортних поїздів. За випуском телевізорів вона входить у першу десятку серед країн світу.

У Франції великого значення набула авіакосмічна промисловість. Країна третьою у світі запустила в космос власний штучний супутник Землі. Є власний космодром. Важлива галузь — суднобудування, яка останнім часом перебуває у стані депресії.

Більшість машинобудівних підприємств зосереджено у районі Великого Парижа, Ліоні, Марселі, промислових центрах півночі країни.

Високого ступеня розвитку досягла хімічна промисловість, особливо такі її галузі, як хімія органічного синтезу, основна хімія. Вони спеціалізуються на виробництві полімерів, синтетичних волокон, мінеральних добрив, гуми, пластмас, парфумерії, медикаментів, каустичної соди (п’яте місце у світі). Підприємства хімічної промисловості орієнтуються на сировину (Лотарингія, Ельзас), дешеву електроенергію; основна хімія зосереджується у центрах нафтопереробки.

Серед галузей легкої промисловості у Франції провідними є швейна і текстильна. За виробництвом тканин країна посідає третє місце в Європі. Підприємства текстильної промисловості розміщені в більшості великих і середніх міст країни.

Серед галузей харчової промисловості важливе значення має виноробна, яка зосереджена у Східних та Південно-Західному регіонах. Франція є найбільшим виробником в Європі вершкового масла, сира, м’яса.

Сільське господарство

Сільське господарство Франції за загальним обсягом виробництва сільськогосподарської продукції посідає перше місце серед європейських країн, а у світі поступається тільки США та Канаді. Більшу частку її виробляють дрібні господарства (до 20 га землі). Однак в умовах посилення конкуренції з боку країн ЄС все більшого значення набувають великі господарства, що користуються підтримкою держави.

У структурі сільського господарства переважає тваринництво. У землеробстві провідним є зернове господарство. Пшениця займає 1/4 орних земель, а її врожайність’сягає 60 ц з 1 га. Щорічний збір пшениці становить . близько 40 млн т (четверте місце у світі), а всіх зернових — 60 млн т. З інших культур важливе значення мають кукурудза, ячмінь. Основні райони вирощування пшениці — північний схід Франції, кукурудзи та пшениці — південний захід. Серед технічних культур у північній частині виділяється цукровий буряк, а у південній — соняшник. В окремих районах вирощують льон, рис, картоплю, хміль, тютюн, квіти, оливкові. Серед фруктових переважають яблуневі сади, особливо на північному заході. Франція має високий рівень розвитку виноградарства та овочівництва. За обсягами виробництва винограду вона поступається у світі тільки Італії.

Провідними галузями тваринництва Франції є скотарство м’ясо-молочно-го напрямку, свинарство і вівчарство. Зосереджене воно переважно у Західному та Центральному районах. Високим рівнем інтенсивності характеризується тваринництво Північного та Паризького районів. Рибальство є галуззю спеціалізації районів, що розмішуються уздовж атлантичного узбережжя.

Транспорт

Транспортний комплекс Франції є одним із найрозвинутіших в Європі. Залізничний транспорт посідає друге місце за вантажообігом, хоча його значення останнім часом зменшується. Протяжність залізничних колій — понад ЗО тис. км, половина з них електрифікована. 4

Провідну роль відіграє автомобільний транспорт, який здійснює перевезення більшої частини пасажирів та вантажів. Країна забезпечена густою мережею автомобільних шляхів високої якості.’ їхня протяжність найдовша в Європі — близько 900 тис. км.

У країні є багато трубопроводів, які простягаються від морських портів до Парижа і Страсбурга. Водні шляхи Франції мають протяжність майже 7 тис. км.

Морський транспорт відіграє провідну роль у зовнішній торгівлі Франції, є важливим у каботажних перевезеннях.

Авіаційний транспорт щорічно перевозить понад ЗО млн пасажирів. Найбільшим центром авіаперевезень є Париж.

Зовнішньоекономічні зв’язки

Однією з найважливіших форм економічних зв’язків Франції із зарубіжними країнами є вивіз капіталу, який помітно перевищує іноземні вкладення капіталів (США, країни ЄС). За рівнем зовнішнього товарообігу Франція теж є одним зі світових лідерів.

В експорті країни переважає готова продукція промисловості та сільського господарства, а саме: устаткування, автомобілі, хімічні вироби, споживчі товари. За експортом продукції хімічної промисловості Франція посідає третє місце у світі, а зернових культур — друге, поступаючись лише США.

В імпорті переважає промислова сировина, устаткування для різних галузей, автомобілі, паливно-енергетичні ресурси.

Приблизно 2/3 зовнішньої торгівлі Франції припадає на країни Європейського Союзу. Значні надходження держава має від міжнародного туризму, а також транспортних та інших послуг.

география таня

Задача обеспечения населения планеты продуктами питания имеет давние исторические корни. Дефицит продуктов сопровождал человечество на всём протяжении его истории, которая всегда была историей борьбы за хлеб насущный.

В средние века голод косил миллионы людей, за ним следовали всякого рода эпидемии (голодный тиф и другие). Только в Англии в период с 1005 по 1322 год было зафиксировано 36 голодных эпидемий.

Позже, в связи с развитием торговли, транспорта и так далее, эта проблема несколько ослабела, но так и не исчезла.

Современная мировая продовольственная ситуация трагична из-за своей противоречивости. С одной стороны, голод является причиной смерти миллионов людей: только во второй половине 1970-х годов от голодной смерти погибло больше народа, чем за последние 150 лет в результате войн и социальных потрясений. От голода и болезней, с ним связанных, в мире ежегодно погибает в несколько раз больше людей, чем погибло во время взрывов атомных бомб над Хиросимой и Нагасаки в 1945 году. С другой стороны, масштабы мирового производства продуктов питания в целом соответствуют продовольственным потребностям населения мира. По различным оценкам, в мире голодает и недоедает от 0,8 до 1,2 миллиарда человек, подавляющее большинство которых проживает в развивающихся странах.

Продовольственная проблема имеет глобальный характер и в силу своей гуманистической значимости, и в силу своей тесной взаимосвязанности со сложной задачей преодоления социально-экономической отсталости бывших колониальных и зависимых государств.

Глобальность проблемы проявляется и с иной стороны. В мире нет государства, в котором производство, распределение и внешняя торговля продовольствием не были бы заботой правительства. В то время как одни страны страдают от голода и недоедания, другие стремятся достичь гармоничного рациона питания; а некоторые вынуждены даже «бороться» либо с излишками пищевых продуктов, либо с избыточным их потреблением.

Ясно одно: подлинного решения мировой продовольственной проблемы невозможно добиться изолированными усилиями отдельных государств.

Таким образом, продовольственная проблема является актуальной, многоаспектной проблемой, решение которой выходит за рамки собственно сельского хозяйства. Она имеет свои особенности в государствах с различным общественным строем и отличается особой остротой в группе развивающихся стран, где она обусловлена, прежде всего, наследием колониального прошлого. Всё это усугубляется быстрым ростом населения в освободившихся странах, ухудшением условий торговли с промышленно развитыми капиталистическими державами и рядом других причин. В результате аграрные страны Азии, Африки и Латинской Америки, где Ѕ всей рабочей силы сосредоточено именно в сельском хозяйстве, оказались не в состоянии достигнуть самообеспеченности по продовольствию. Хотя в экономически развитых странах подобная задача решается при 10% и менее населения, занятого в сельском хозяйстве. Выше сказанное не означает, что продовольственный вопрос решен в развитых странах. Но там речь идет, прежде всего, о социальной его стороне, о распределении, о глубоком расслоении общества, где часть населения обречена на неполноценное питание при общем достатке продовольственных ресурсов.

Решение продовольственной проблемы связано не только с увеличением производства продуктов питания, но и с разработкой стратегий рационального использования продовольственных ресурсов, в основе которых должно лежать понимание качественных и количественных аспектов потребности человека в питании.

В странах с недостаточным обеспечением продовольствия первоочерёдной задачей является удовлетворение энергетических потребностей организма. И только в долгосрочной перспективе, когда будет решена задача продовольственного минимума в питании, возникнет вопрос о повышении качества.

Наиболее актуальны в настоящее время вопросы, связанные с белково-калорийной недостаточностью. В развивающихся странах она является причиной различных болезней, характеризующихся отставанием физического и умственного развития, снижением сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям и прочих. Недостаточное и несбалансированное питание является и причиной высокой смертности, особенно детской.

В настоящее время продовольственной проблемой занялись многие межгосударственные официальные и общественные организации и учреждения ООН, в том числе ФАО (Организация по продовольствию и сельскому хозяйству), созданная уже в 1945 году в рамках ООН.

К этому делу присоединились и влиятельные банки: Международный банк реконструкции и развития (МБРР), региональные банки развития, специальный фонд ОПЕК (Организация стран–экспортёров нефти), которые финансируют многочисленные проекты подъема сельского хозяйства в развивающихся странах.

Определённую роль в смягчении продовольственного кризиса в развивающихся странах играет продовольственная помощь. В 1987 году страны-доноры предоставили около 12 миллионов тонн зерновых в качестве продовольственной помощи. На долю США приходится свыше 60% такой помощи, стран ЕС (Евросоюз) – 20%, Канады – 10%, Австралии – 5%. Продовольственная помощь странам Африки составляет до 2/5 их общего продовольственного импорта.

Факторы, влияющие на продовольственную ситуацию

Поныне не найдены реальные способы решения глобальной продовольственной проблемы, что только доказывает её сложность и многоаспектность. Причём, как мы уже отмечали, важная особенность современной ситуации состоит в том, что параллельно сосуществует голод и переизбыток производства продовольствия, а из наиболее важных тенденций можно выделить следующие:

— перенос центра тяжести продовольственной проблемы в Африку;

— резкий рост экспорта продовольствия из высокоразвитых стран Запада (раньше было иначе);

-расширение абсолютных масштабов бедности в развивающихся странах.

В целом, мире ресурсы продовольствия достаточны для обеспечения удовлетворительного питания человечества. Мировая экономика располагает сельскохозяйственными ресурсами и технологиями для того, чтобы прокормить в 2 раза больше людей, чем проживает на Земле.

Однако производство продовольствия не обеспечивает там, где в нем нуждаются. Голодание и недоедание почти 1/5 населения планеты является основным социальным содержанием продовольственного кризиса.

На продовольственную ситуацию в мире оказывают влияние: физико-географические условия и размещение населения; развитие мирового транспорта и мировая торговля, в том числе торговля зерном и прочие. К тому же: среди факторов необходимо отметить экономическую отсталость большинства государств «третьего мира», выражающуюся в низком уровне развития производительных сил сельского хозяйства, в его узкой аграрно-сырьевой специализации, бедности и малой покупательной способности основной массы населения. К тому же до сих пор приоритетное внимание в сельском хозяйстве развивающихся стран уделяется внимание экспортным техническим культурам, а производство продуктов питания остаётся на уровне традиционных полунатуральных крестьянских хозяйств, да и лучшие земли всегда изымались именно под плантации (наследие колониального прошлого).

Слабая материально-техническая база сельского хозяйства, зависимость от погоды, недостаточное применение органических и минеральных удобрений, отсутствие средств химической защиты растений, трудности мероприятий по орошению и мелиорации земель – всё это порождает и низкую производительность труда в большинстве развивающихся стран.

Ограничивает возможности смягчения напряжённой ситуации с продовольствием в мире быстрый демографический рост. Так только в Африке в государствах аридной зоны за последние 30 лет производство зерновых культур увеличилось на 20%, а население выросло в 2 раза. То есть во всем «третьем мире» возникла проблема обеспечения продовольствием дополнительной огромной массы людей. При этом следует учесть и проблему относительно аграрного перенаселения, и увеличение числа занятых вне аграрного сектора: в промышленности, на транспорте, в строительстве и энергетике. Эти сферы деятельности нуждаются в более интенсивных вложениях труда, чем традиционные отрасли, и стимулируют повышение требований к количеству и качеству пищи

Большое внимание на продовольственную ситуацию оказывает быстро развивающийся в странах «третьего мира» процесс урбанизации. Он выражается в следующем:

— быстрый рост населения, не участвующего в сельскохозяйственном производстве (увеличивается нагрузка на 1 занятого в сельском хозяйстве);

— отток из деревень в города наиболее работоспособных жителей;

— увеличение численности городской бедноты;

— изменение продовольственных потребностей в связи с определённой «интернационализацией» диеты (изменение рациона питания, например, увеличение потребления пшеницы – за счёт вытеснения менее ценных зерновых и другие).

Продовольственная ситуация в развивающихся странах тесно переплетается с другими проблемами, многие из которых также приобретают глобальный характер. Они проявляются с разной степенью остроты в различных регионах. К ним можно отнести:

— расходы на военные нужды, которые отвлекают огромные средства от сельского хозяйства (например, в Бангладеш расходы на вооружение составляют 16%, что превышает государственные затраты на сельское хозяйство);

— растущую внешнюю финансовую задолжность развивающихся стран (на начало 1990-х годов превысившую 1 триллион долларов);

— энергетический фактор, который воздействует на продовольственное положение несколькими путями: с одной стороны, стихийная вырубка лесов ухудшает состояние окружающей среды и экологические условия производства продовольствия; с другой стороны, большинство развивающихся стран лишено собственных запасов угля и нефти и вынуждено их закупать (кроме стран-экспортёров нефти), а значит, это ограничивает возможности импорта и продовольствия, и сельскохозяйственной техники.

Добавим ко всему перечисленному и военные конфликты.

Остановимся чуть подробнее на рассмотрении наиболее важных факторов, ,оказывающих влияние на глобальную продовольственную проблему.

Демографический фактор и продовольственная проблема

Широко распространено мнение, что продовольственная проблема вызвана в первую очередь «демографическим взрывом» в развивающихся странах и недостатком продовольственных ресурсов

Но в современной научной литературе отмечается, что быстрый рост населения, происходивший при одновременном расширении объема производства продовольствия, не снизил уровень обеспечения на душу населения продуктами питания, по крайней мере, по миру в целом. По некоторым оценкам: в среднем в мире в расчёте на душу населения приходиться продуктов питания (в пересчёте на энергетические показатели) 2700 килокалорий в день. Специалисты ФАО и ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) предлагают оценивать энергетические потребности «среднестатистического жителя Земли» в 2400 килокалорий в день, что является требуемой физиологической нормой, необходимой для поддержания эффективной жизнедеятельности. Причём, несомненно, при расчёте физиологической нормы необходимо было бы учитывать региональную специфику, зависящую от природных и климатических условий проживания, вида деятельности населения и ряда других факторов. Неполноценное питание (недостаток калорий или протеина в пище) является одним из наиболее распространённых продовольственного кризиса. В середине 1980-х годов калорийность питания в развивающихся странах в расчёте на одного жителя составляла всего лишь 2460 килокалорий в день (в низкодоходных странах тропической Африки около 2000 в день) против 3380 в развитых капиталистических странах. Такой разрыв нельзя признать нормальным ни с позиции гуманитарной, ни экономической. Существуют различия и внутри отдельных стран, например, сезонные колебания калорийности питания. В Нигерии в провинции Зарна в сухой период жители получают с пищей только 1949 килокалорий, или 77% того количества, которое они имеют во влажные месяцы – 2458 килокалорий. В Сахеле у кочевников-скотоводов этот разрыв ещё заметнее, поэтому они в «голодные» сезоны вынуждены заниматься собирательством дикорастущих плодов.

Можно выделить три основные группы стран по продовольственному обеспечения: 1) страны, где население потребляет продовольствия ниже среднемирового уровня; 2) близко к среднемировому уровню потребления; 3) выше среднемирового уровня.

география Т 105 на 5 апреля

Сведения

о текущей успеваемости и посещаемости занятий

по дисциплине География студентами 105 группы 1 курса

Направление подготовки Туризм факультет Биотехнологий и ветеринарной медицины

по состоянию на 4 апреля 2013 г.

Ф.И.О.

Количество баллов

Max 30,0

Min 12,0

Пропущено занятий, час

всего

В т.ч. без уважительной причины

1

Абраменко Альфия

24,4

2

0

2

Алачева Регина

27,6

0

0

3

Ангамова Айгуль

26,35

0

0

4

Аптыкаева Мария

24,4

2

0

6

Бикташева Динара

12,35

8

2

7

Галимова Алсу

22,6

0

0

8

Гильманова Розалия

23,85

0

0

9

Гимаева Альбина

22,05

4

0

10

Гиндуллин Эмиль

25,1

0

0

11

Евграфов Роман

15,85

4

0

12

Еникеева Линура

19,65

0

0

13

Калимуллина Ляйсан

20,1

0

0

14

Абдуллина Маргарита

28,15

0

0

15

Баязитова Ляйсан

19,4

0

0

16

Назарова Ляйсан

13,7

0

0

17

Насибуллина Алия

19,4

0

0

18

Рассадина Татьяна

22,65

0

0

19

Сибагатов Ильдар

18,9

0

0

20

Тимербулатов Рустам

16,95

2

0

21

Хафизов Азат

17,45

0

0

22

Юмадилова Илюзя.

16,5

0

0

23

Аррыков Хакмырат

18,15

0

0

24

Зыррыев Мерген

15,4

0

0

География страница 17

Рабочая тетрадь по Географии №2. 8 Класс.

Страница 17-18.

1)Географическое Положение

Лесостепи: Центральная часть Восточной Сибири. Горы Южной Части Сибири.

Степи: Котловины, Горы Южной Сибири

3)Условия выветривания: экзогенные рельефообразующие процессы и формы рельефа:

В рельефе преобладают эроз. Формы

4)Особенности вод: Как и лесостепи, степь, не покрыта ледником, подводные воды залегают глубоко

5)Условия почвообразования, особенности типов почв:

1.Черноземы

2.Зернистая структура Чернозема

2)Климать умеренный.

1. Теплое, сухое лето. K= 0,6-0,8 на Севере 0,3 на юге засушливо

По Картам в атласе и другим источникам знаний определите народы, проживающие в данной зоне, традиционные виды их деятельности, влияние деятельности человека, экологические проблемы.

Народы

Традиционные виды деятельности коренных народов, населяющих зону

Характер воздействия на ландшафты

Особенности жизни, обычаи, тип жилищ и т.п в зависимости от природных условий

Ресурсы зоны агроклиматические ресурсы зоны: вывод о влиянии на специализацию сельского хозяйства

Занятие пришлого населения

1.Славяне

Охота и земледелие

Вспахивание земли (Неуверен)

(Незнаю)

Много животных и растений

Охота, земледелие.

2.Кочевники

Скотоводство

Вытеснение животных (О_о) Опустынивание(Тоже неуверен)

(Незнаю)

(ХЗ)

(ХЗ)

Вывод №1: Почвы степей и лесостепей очень плодородные

Причины 1.Большой растительный опад

2.Умеренные температуры

3. Гумус

Вывод №2: агроклиматические ресырсы зоны:

1.Сумма активных температур 36-40 градусов Цельсия

2. Характер увлажнения недостаточно влаги

Вывод №3:

Специализация сельского хозяйства зоны степей

6.Приспособление растений к факторам среды данной зоны.

Выделение сохраненной влаги.

Видовой состав растений:

1.Чертополох

2.Злаковые, ковыль

Редкие или исчезающие виды растений:

Байрачные лесы

7.Приспособление животных к факторам среды данной зоны.

Маленький размер, зрение(О_о).

Орел, сайгаки, суслики, ящерицы

Сайгаки

Редкие или исчезающие виды животных

Дрофа, степной орел.

9. Насколько освоена зоны, экологические проблемы, меры по сохранению и восстановлению ландшафтов и ресурсов зоны

Выращивание пшеницы, кукурузы, сахарной свеклы, сады, подсолнечники. Ветр. И водная эрозия(Пишу все с тетради той, кто сейчас в 9 классе, так что тапками не кидатся)

10.Заповедники, объекты всемирного природного наследия

(ХЗ)

География Смоленской области

БИЛЕТ 1Вопрос 1Географическое положение, размеры территории. Политико-административное устройство областиРасположена в центре Восточно-Европейской равнины, в западной части России.Площадь области: 49,8 тыс.км(2) Северная точка в Сычёвском районе.Южная в Ершичском Западная в РуднянскомВосточная в ГагаринскомПротяжённость области с Запада на Восток 280км, с Севера на Юг 250 км.Граничит с Белоруссией (Могилёвская и Витебская обл.) Псковской, Тверской, Московской, Калужской, Брянской областями.Вопрос 2Экономико-географическая характеристика г.СмоленскаПротяжённость с запада на восток 20км, с севера на юг 15 км.Площадь 159 км(2)Смоленск разделён на 3 административных района:1. Ленинский2. Промышленный3. ЗаднепровскийЧисленность населения 356 тыс. чел.Доминирует машиностроение, лёгкая и пищевая промышленность. Деревообработка, Производство стройматериалов. Бриллиантовая огранка. Приборостроение(Искра, Измеритель) и электротехническое строение(холодильники).Лёгкая про-ть: Льнокомбинат, трикотажная фабрика.Пищевая про-ть: мясокомбинат, молокозаводы, макаронная фабрика, хлебозавод, сыродельный комбинат. Также есть завод железобетонных изделий.Энергетика представлена ТЭЦ и котельными.Центр пересечения 6 железных дорог и транзитного узла автомагистрали Москва-Минск, Орёл-ВитебскБолее 30 ВУЗов, школы, лицеи, техникумы.Православные храмы, 2 театра, филармония, кукольный театр.Городской транспорт: Трамваи, троллейбусы, автобусы, такси.Город Герой Второй Мировой Войны

БИЛЕТ 2Вопрос 1Полезные ископаемые. Экономическая оценка эксплуатируемых месторождений.1.Огнеупорные и бентонитовые глины (Сафоновский, Дорогобужский, Ярцевский) – для получения кирпича.2. Песок и гравий (Рославский, Шумячский, Вяземский, Смоленская) – Для получения бетона, цемента, стекла. 3. Известняк (Угранский, Сафоновский,) – Известковая мука, щебень.4. Мел (Ершичский, Рославльский) – Известкование кислых почв, побелка, производство цемента5. Мергель (Глинковский) – Для производства цемента.6. Бурый уголь (Сафоновский, Дорогобужский, Вяземский, Холм-Жирковский, Угранский, Ельненский) – топливо.7. Сапропель (Демидовский) – удобрение.8. Фосфориты (Хиславечиский, Рославльский, Угранский) – сырьё для удобрений. 9. Каменная соль, гипс (Вязьма, Ярцево, Смоленск). Каменная соль – пища, гипс – строительство, медицина.10. Лечебные грязи (Демидовский) — Лечебные цели.11. Миниральные воды (Демидовский, Ярцевский, Смоленский, Дорогобужский, Рославльский) — Лечебные цели.12. Торф (Холм-Жирковский, Велижский, Смоленский) – удобрение.13. Известковые туфы (Много районов области) – известкование почв. Вопрос 2Топливно-энергетический комплекс. Энергетика.Топливно-энергетический комплекс представлен топливной и энергетической промышленностью. 1. Дорогобужская ТЕЦ.2. Смоленская АЭС (Десногорск).3. Смоленская ГРЭС — Государственная районная электростанция (п.Озёрный).4. Смоленская ТЭЦ.5. Дорогобужская ТЭЦ.Избыток электроэнергии область поставляет в энергетические систем

БИЛЕТ 3Вопрос 1Основные формы рельефа на территории области, условия их образования.Структура рельефа:1.Смоленско-Московская возвышенность (в центральной и восточной части области).2. Прибалтийская низменность (Северо-запад).3. Приднепровская низменность (Юг области).Этапы формирования рельефа:1. Доледниковый – рельеф полностью соответствовал выступам и погружениям блоков кристаллического фундамента.2. Ледниковый (четвертичный) – Выравнивание рельефа, образовались котловины озёр, озы (песчаные насыпи), холмы.3. Послеледниковый – рельеф подвержен водной и ветровой эрозии, образуются овраги.Вопрос 2Центральный экономический район.Физико-географическая характеристика.Состав:Смоленский р-н.Ярцевский р-н.Монастырщенский р-н.Кардымовский р-н.Глинковский р-н.Красненский р-н.Духовщинский р-н.Полезные ископаемые: песок, гравий, глина, известковые туфы, торф.Рельеф:Преобладают возвышенности.1. Духовщинском р-не (самая крупная — 220-250м).2. Смоленско-Красненская возвышенность.3. Ельненская возвышенность.4. Верхне-Днепровская низменность.5. Сожско-Остёрская низина.Климат:Реки: Днепр, Вопь.Озёра: Велисто, Пениснарь.Почвы: суглинистые, в долинах рек печсаные и супесчаные, среднеподзолистые, заболоченные.Болота: наиболее заболоченна северо-западная часть. Здесь расположены самые крупные торфяники.Леса: Смешанные леса.

БИЛЕТ 4Вопрос 1Факторы, обуславливающие климат Смоленской области.Климат Смоленской области умеренно-континентальный.Формируется климат области под действием трёх факторов:1. Солнечная радиация.2. Атмосферной циркуляции.3. Подстилающей поверхности.Характеристика климата:Температура воздуха (январь -9 градусов, июль +17 градусов).Атмосферные осадки (от 630 мм, до 730 мм).Снежный покров (25-30 см).Относительная влажность (зимой 75-90%, весной снижается до 65-70%).Скорость ветра (в тёплый период 3-4м/с, в холодный 4-5м/с).Агроклиматические ресурсы – характеризуют условия произрастания с/х. культур. Вопрос 2Транспорт Смоленщины. История развития и современное значение.На Смоленщине преобладают такие виды транспорта: железнодорожный, воздушный, автомобильный, трубопроводный и речной.Пять районов области не имеют ж/д. – Демидовский, Велижский, Монастырщенский, Хиславечиский и Ершичский.Воздушный транспорт не имеет большого значения. В настоящее время аэропорт закрыт и осуществляются лишь с/х. работы.Трубопроводный транспорт представлен транзитным газопроводом на Минск.Речной транспорт не преобладает в области, т.к. нет крупных рек.Автомобильный транспорт:Автомагистрали – Москва-Минск, Рига-Орёл, Москва-Брест. Внутриобластные дороги – Рудня-Демидов, Демидов-Пржевальское, Сафоново-Ельня, Ельня-Починок, Вязьма-Сычёвка и т.д.Железнодорожный транспорт: основная ветка — Москва-Брест. Крупные железнодорожные узлы – Вязьма, Смоленск, Рославль.

БИЛЕТ 5Вопрос 1Поверхностные воды Смоленщины: реки и озёра.Реки: Всего на территории области 1149 рек. Самая крупная река – Днепр, берёт начало в Сычёвском районе, у деревни Дуткиною.Бассейн трёх рек:1. Днепр-57%.2. Волга – 26%. 3. Западная Двина – 17%.15 рек длинной более 100км.Озёра:Ледниковых озёр около 150.Озёра Смоленского Поозерья возникли в результате Валдайского ледника.Самое глубокое озеро – Баклановское. Сапшо – Байкал в миниатюре – так сказал Пржевальский.В долинах рек области встречаются пойменные озёра. Таких озёр много в долине Днепра (180). Есть карстовые озёра: Круглое.Озёра области снегового питания и весеннего стока. В озёрах встречаются до 25 видов рыб. Использование озёр: рыболовство, с/х., медицина, отдых и т.д. 355 прудов, водохранилищ 13 (Вазузкое).Вопрос 2Машиностроение – основная область обрабатывающей промышленности.Транспортное машиностроение: Ярцевский завод по производству дизельных двигателей, Смоленский автоагрегатный завод, Рославльский завод по производству тормозной аппаратуры. Смоленское и Рославльское авторемонтные предприятия.Приборостроение: Основные предприятия: Смоленск (Аналитприбор, Искра, Измеритель, Протон), Сафоново (Гидролитприбор, Теплоприбор), Гагарин (Светоприбор).Электротехническое машиностроение:Смоленск («Свет»), Вязьма и Сафоново (АО «Айсберг» — производство бытовых холодильников).Дорожно-транспортное машиностроение:Смоленск (АО «Торгмаш» — производство торгового оборудования) , Ярцево и Гагарин (машиностроительные заводы), Вязьма (машиностроительный завод – выпуск банно-прачечного оборудования).Основные центры машиностроения: Смоленск, Рославль, Вязьма, Сафоново, Ярцево, Гагарин.

БИЛЕТ 6Вопрос 1Основные типы почв Смоленской области.Основные почвы: дерново-подзолистые.Подзолистые, болотно-подзолистые, торфяно-глеевая. Среди заболоченных почв выделяются следующие типы:Дерново-подзолистые заболоченные, подзолистые заболоченные, дерновые заболоченные и болотно-подзолистые. Вопрос 2Лёгкая промышленность – традиционная отрасль специализации.Лёгкая промышленность объединяет многочисленные предприятия, производящие предметы потребления. Основные отрасли:1. Текстильная (Смоленский льнокомбинат).2. Вяземский льнокомбинат.3. Ярцевский хлопчатобумажный комбинат.3. Рославльская шпагатная фабрика. Основные предприятия по выпуску трикотажных изделий:Смоленск (АО «Шарм» — трикотаж), Рославль (Фабрика верхнего и бельевого трикотажа).Швейная промышленность: Смоленск (АО «Восход»), небольшие фабрики в Гагарине, Сафонове, Вязьме.Отдельные пошивочные производства: Ельня, Ярцево, Велиж, Рудня, Рославль, Починок.

БИЛЕТ 7Вопрос 1Растительность. Леса Смоленской области.На Смоленщине преобладают такие растительные сообщества: леса, луга, растительность болот.Смоленская область расположена в подзоне смешенных елово-широколиственных лесов. Расположение лесов на территории области неравномерно. Юго-западный и центральный районы бедны лесами(20% территории). Здесь ведётся активное сельскохозяйственное освоение территории.Луга: преобладают такие травянистые растения, как злаковые и бобовые.Растительность болот: преобладают мхи, кустарники(брусника, клюква). Из кустарников и деревьев встречаются: чёрная ольха, берёза, ива. Вопрос 2Население области, современные демографические проблемы.На 1 января 2000 г. В области проживало 1 133 тыс.чел., 0,8% населения страны.Численность населения страны постоянно меняется за счёт естественного прироста, а также из-за изменения административных границ. В демографической ситуации наблюдались определённые тенденции:1. Рост городского населения (69% горожан).2. Сокращение численности сельского населения.3. Старение населения.4. Выравнивание половой структуры населения (соотношение мужчин и женщин).Резкое снижение рождаемости. Смертность в области превышает рождаемость.Единственный город, где сохраняется естественный прирост – Десногорск, что объясняется особенностью возрастной структуры его населения.

БИЛЕТ 8Вопрос 1Животный мир Смоленщины.Копытные животные:Лоси – в восточных районах.Кабаны – в центре области.Косули – преобладают на юге.Хищники: многочисленные лисицы, енотовидная собака, хорь, горностай, куница, рысь, медведь, волк.В реках и водоёмах обитают выдры. Часто встречаются представители грызунов и зайцеобразных, особенно мышей, белок, зайцев-беляков.Насекомоядные: еж, крот, землеройка, выхухоль(живёт в водоемах, занесён в красную книгу), летучие мыши. Птицы: в области около 260 видов, из них 190 гнездятся, остальные встречаются на зимовке. Земноводные: всего 10 видов. Лягушки, жабы, тритоны. Пресмыкающиеся: гадюка, уж, прыткая ящерица.Реки и озёра богаты рыбой. В улове обычны лещ, плотва, ерш, окунь, карась.Беспозвоночные: наиболее многочисленная фауна, насчитывает несколько десятков тысяч видов. Это бабочки, шмели, пчёлы. Вопрос 2Современная система расселения.Система расселения Смоленщины подверглась многократным изменениям и на сегодняшний день представлена 15 городами и 15 посёлками городского типа, почти 5000 сельских населённых пунктов. Городское расселение:Основной чертой современного процесса расселения является урбанизация. Смоленская область занимает в Российской Федерации среднее положение. Крупным городом является Смоленск (352 тыс.чел.), еще 4 (Рославль, Вязьма, Ярцево, Сафоново), имеющие более 50 тыс.чел. относятся к средним, а остальные к малым.Чем больше экономических функций (предприятий и учреждений) и лучше транспортное положение города, тем быстрее он растёт и развивается. Ведь все крупные города области расположены вдоль главных транспортных магистралей Москва-Минск и Рига-Орёл. Поэтому, чем больше и многофункциональнее город, тем он привлекательнее для населения окружающей территории. Ведь при отсутствии какой-либо функции в ближайшем городе у жителей появится необходимость совершить поездку в другой, более функциональный город.Сельское расселение:Систему сельского расселения составляют около 5000 населённых пунктов, в которых проживает 30% всех жителей области. Более 90% сельских поселений относятся к сельскохозяйственным. Среди поселений выделяются 500, где расположены центральные усадьбы сельхозпредприятий.Территория Смоленской области заселена неравномерно. Для развития производства на селе необходимо привлечь трудоспособное население в сельскую местность, а для этого нужно создать экономические условия, при которых жить и трудиться на селе будет и выгодно т почётно.

БИЛЕТ 9Вопрос 2Строительный комплекс области.Строительный комплекс области представляет более 200 крупных строительных предприятий. Проблемы строительного комплекса обусловлены недостатком инвентаря и средств, поэтому объем производства сокращается.Крупнейшие строительные организации располагаются в Смоленске, Дорогобуже, Ярцеве, Вязьме, Рославле и Гагарине. Предприятия промышленности строительных материалов зависит от сырьевой базы и от объемов строительства. Производство сборных железобетонных материалов осуществляется на предприятиях, расположенных в Смоленске, Вязьме, Рославле, Сафонове, Ярцеве, Десногорске.Крупные – Смоленский ДСК и Сафоновский завод стройматериалов.Крупнейшие предприятия по выпуску керамических стройматериалов: завод дренажных труб (п.Гусино) и АО «Гнёздово», где, кроме строительного фаянса, выпускается минеральная вата, гипс, силикатный кирпич и т.д.Дорогобужский картонный завод выпускает мягкую кровлю – рубероид.Издешковский завод вырабатывает строительную известь.Железобетонные шпалы выпускаются в Вязьме.

БИЛЕТ 10Вопрос 1Подземные воды, болота, значение болот для сохранения природной среды.Подземные воды: подземными водами называется влага, заполняющая пустоты осадочного чехла платформы.Состояние водообмена, особенности химического состава изменяются с глубиной. В связи с этим выделяются три вертикальные зоны:1. Активного водообмена.2. Замедленного водообмена.3. Весьма замедленного водообмена.Питание грунтовых и подземных вод совершается на всех площадях водосбора.Уровни подземных вод имеют весенний и летне-осенний максимумы. Причём запасы снега сказываются на уровне подземных вод в большей мере, чем готовое количество осадков. Общие ресурсы подземных вод Смоленской области оцениваются в 145 куб. м/с.На территории области около 1400 болот.Есть низинные, верховые и переходные болота.Низинные: питание подземное и грунтовыми водами. Имеют плоскую поверхность, богаты растительностью (ива, берёза, тростник, осока, ольха и др.). Образуются на водоразделах, в поймах рек. Распространены в центральной и восточной части области.Верховые: Питание только осадками. Выпуклая поверхность. Растительность (багульник, брусника, клюква, сосна, росянка и др.). Образуются в понижениях, разрывах и впадинах холмистых равнин.Важна роль в стабилизации многих естественных процессов. Болота накапливают влагу и являются её естественными регуляторами. Накапливая влагу, они поддерживают уровень в природных комплексах. Вопрос 2Сельское хозяйство области, отрасли специализации.Сельское хозяйство любой территории зависит от агроклиматических условий, качества почв и степени расчлененности территории. Невысокое плодородие дерново-подзолистых почв снижается водной эрозией. Повышенная кислотность требует периодического известкования и внесение органических удобрений.Наибольшая доля приходится на пашню.Растениеводство области специализируется на кормовых и зерновых культурах, производстве льна, картофеля и овощей.Животноводство является важной отраслью хозяйства, на него приходится 60% стоимости всей продукции с/х., особенно широкое развитие получило молочное и молочно-мясное скотоводство.

БИЛЕТ 11Вопрос 1Геологическое строение области.Осадочный чехол:1. Кайнозойская эра.2. Мезозойская эра.3. Палеозойская эра.4. Верхнепротерозойская эра.Кристаллический фундамент:5. Протерозойская эра.6. Архейская эра.Ледники:Окский (Лихвинская), Днепровский (Одинцовская), Московский (Микуланская), Валдайский (Голоценовая). * В скобках указанны эпохи. Вопрос 2Южный экономический районСостав:1. Починковский р.2. Хиславичский р.3. Рославльский р.4. Шумячский р.5. Ершичский р.Хозяйство района многофункционально, особенно выделяется электроэнергетика, представленная Смоленской АЭС. Развито машиностроение, преимущественно транспортное и инструментальное, а также лёгкая, пищевая, стекольная промышленность.Первомайский стекольный завод, выпускающий изделия из хрусталя и цветного стекла.Широко развито с/х., на переработку продукции которого специализируются 5 сырзаводов, 3 спиртзавода, один из крупнейших в области мясокомбинатов – Рославльский. Здесь находится льнозавод и экспортная льнобаза.

БИЛЕТ 12Вопрос 1Современное состояние природной среды и её охрана.Загрязнение природной среды:Источники загрязнения бывают внешние и внутренние.К внешним источникам относятся, например, выпадение кислотных дождей (ЧАЭС).Сильно загрязняют природу ввозимые минеральные удобрения, ядохимикаты. Внутренними источниками загрязнения являются многочисленные предприятия, городские территории, с/х. угоды.Значительное количество загрязнённых веществ дают АО «Дорогобуж», производящее минеральные удобрения, ТЭЦ-2 (Смоленск) и более 500 мелких котельных.Намного меньше влияет на чистоту атмосферы машиностроительные предприятия, но их выбросы часто более токсичны.Основную часть поступающих в атмосферу вредных веществ составляют выбросы автотранспорта. Подвергаются к загрязнению водоёмы. С городских территорий в реки поступают плохо очищенные канализационные оттоки. Часто воды загрязняются сбросами предприятий. Загрязнены грунтовые воды, почвы.Идёт вырубка леса. Ущербы наносят лесные пожары. С ухудшением природной среды обедняется животный мир.Одним из неблагоприятных городов является Дорогобуж (ТЭЦ, АО «Дорогобуж»). Здесь загрязняется воздух, почва, подземные воды.Одни из худших по области показатели здоровья людей. Вопрос 2Сафоново-дорогобожский экономический район.Состав:1. Холм-жирковский р.2. Сафоновский р.3. Дорогобужский р.4. Ельнянский р.Сафоново-дорогобожский район самый маленький в области.Он протянулся с севера на юг и оказался зажатым между Центральным и Восточным районами.Его ядром выступает Сафоново-Дорогобужский промышленный узел.Развивается химическая промышленность (завод по производству азотных удобрений и завод пластмасс). Присутствует лесная промышленность. Кирпичный завод (в г. Сафоново и Ельня), заводы железобетонных изделий, картонно-рубероидный завод. 

БИЛЕТ 13Вопрос 2Северо-западный экономический район.Состав:1. Велижский р.2. Демидовский р.3. Руднянский р.Северо-западный экономический район не имеет ярко выраженного ядра.В промышленном производстве выделяется торфоразработки. Понизовский кирпичный завод, завод ЖБИ «Чистик», Петраковский комбинат «Лесостройделать», асфальтоцементные заводы.

БИЛЕТ 14Вопрос 1Особо охраняемые территории. Национальный парк «Смоленское поозерье».Парк занимает 146 тыс. га на территории Демидовского и Духовщинского районов. В его основу входят: лесные массивы, живописные озёра, крупные болота. Здесь сохранилось значительное количество археологических памятников. В области 8 заказников.Памятниками природы в области являются 130 объектов, в том числе 42 водных, 49 ботанических, 39 комплексных и ландшафтных.Для сохранения растений и животных необходимо создавать микрозаказники и микрозаповедники.Важно правильно формировать систему зелёных насаждений. В Дорогобуже нет зёленого пояса, защищающего город от вредных выбросов промышленных предприятий.Очень важны мероприятия, направленные на повышение плодородия почв, улучшение их состояния и структуры. Вопрос 2Восточный экономический район.Состав:1. Гогаринский р.2. Сычёвский р.3. Вяземский р.4. Угранский р.5. Тёмкенский р.6. Новодугенский р.Среди отраслей ведущую роль играют строительная индустрия, машиностроение, лёгкая и пищевая промышленность, а в с/х. – молочно-мясное животноводство, льноводство, производство зерна и картофеля.

БИЛЕТ 15Вопрос 1Характеристика климата области.Температура воздуха:Средняя годовая ее величина изменяется по области от 3,4 градусов на северо-востоке, до 4,8 градусов на юге.Температура января: -9.Температура июля: +17.Атмосферные осадки:Годовая норма осадков изменяется от 630 до 730 мм.Снежный покров:Осадки в виде снега выпадают с ноября по март. На полях 25-35 см, в лесу 50-56 см.Относительная влажность воздуха:В среднем за год изменяется по области от 79 до 82%.Режим ветра: однородный. Вопрос 2Внешние экономические связи.Объем импорта составляет 76 млн.долларов. Основные торговые партнёры: Германия и Украина. Много поступает и гуманитарной помощи, преимущественно из Германии.Экспорт составляет более 290 млн.долларов. Основными партнёрами выступают Китай (Включая Гонконг), Бельгия, Германия, Литва и Швейцария. Из стран СНГ лидирует Белоруссия. На международный рынок область поставляет главным образом бриллианты, полуфабрикаты, товары народного потребления (чулочно-носочные изделия, лампы) и строительные материалы (рубероид, кирпич и т.д.). Наибольшая доля в экспорте приходит на бриллианты, произведённые на ПО «Кристалл». Крупными экспортёрами являются АО «Дорогобуж» (Минудобрения) и «Юкар-графит» (графитные изделия).

БИЛЕТ 16Вопрос 1Основные процессы почвообразования и факторы, на них влияющие.Основой почвообразования является материнские породы. От того, на какой горной породе формируется почва, зависят многие её свойства: механический состав, водопроницаемость, плотность, содержание химических элементов и др.Рельеф оказывает значительное влияние на развитие эрозионных процессов. Растительность играет большую роль в формировании плодородных почв. С отмиранием растений связано наполнение в почве органических веществ и минеральных соединений.В лесах гумус формируется за счёт опада листвы, хвои.На лугах гумус формируется за счёт отмирания наземных и подземных растений.С климатом связана интенсивность разложения органических пород.Совокупность влияния различных факторов почвообразования способствуют развитию подзолистого, дернового и болотного процессов почвообразования.Подзолистый процесс почвообразования развивается под влиянием промывного водного режима.Дерновый процесс развивается при участии травянистой растительности.Болотный процесс развивается в условиях избытка влаги. Вопрос 2Общая характеристика х-во области, отрасли специализации.Среди областей центральной России Смоленская область выделяется с/х. производством и развитием отдельных отраслей промышленности. Это традиционные — лёгкая, пищевая, деревообрабатывающая, производство стройматериалов и новые – электроэнергетика, огранка бриллиантов, полиграфия, некоторые отрасли машиностроения.По производству товаров народного потребления на душу населения Смоленская область занимает в России одно из первых мест. Важнейшими факторами развития регионального хозяйственного комплекса является географическое положение и трудовые ресурсы.

БИЛЕТ 17Вопрос 1Рекреационные ресурсы почвообразования и факторы, на них влияющие.Выделяются два типа рекреационных ресурсов:1. Культурно-исторические.2. Природные.Месторождение сульфато-магниевых вод, лечебных грязей создали предпосылки для развития лечебного и оздоровительного отдыха.В области есть немало рек, интересных для развития туризма.Крупные предприятия отрасли: Санаторий имени Пржевальского, «Красный бор», национальный парк «Смоленское поозерье». Вопрос 2Пищевая промышленность.Особое значение для населения области имеют предприятия пищевой промышленности, которые обеспечивают жизнедеятельность городов и районов. Одни из таких предприятий – хлебозаводы, пищекомбинаты, заводы по производству муки.Кондитерские цеха в Смоленске и Вязьме (производство крекеров). Также в Смоленске расположена макаронная фабрика.

БИЛЕТ 18Вопрос 1Земельные ресурсы, земельный фонд и его использование.Весь земельный фонд области составляет почти 5 млн.га, из них сельхозугодия занимают 2 129 тыс.га, больше половины которых разрабатывается ежегодно.В земельный фонд Смоленской области входят:1. Сельхозугодия.2. Леса.3. Города и другие поселения. Вопрос 2Миграционные процессы и их влияние на население области.На численность населения оказывает влияние механическое движение, или миграция населения.Новое социальное явление – появление вынужденной миграции. Основные районы, из которых к нам мигрирует такая категория мигрантов – республики Средней Азии и Казахстан.Большая часть вынужденных мигрантов расселяется в городах и районах с наиболее развитым хозяйством, сформированным рынком жилья, в районах, располагающих наилучшими условиями для трудоустройства.В пригородных зонах значительное распространение получила маятниковая миграция.

география с 1 по 12

Билет №1

1.Формы. размеры, движения Земли и их географические следствия.

2.На территории азиатской части России находятся крупнейшие угольные бассейны мира. Но при этом многие регионы Дальнего Востока нашей страны ежегодно испытывают недостаток топлива в зимнее время. С чем это связано? Каковы пути решения данной проблемы?

3.Определите по климатической и объясните различие климата городов Санкт-Петербурга и Якутска.

Билет №2

1.Методы географических исследований и основные источники географической информации.

2.Ученые утверждают, что Антарктида богата полезными ископаемыми. Однако природные особенности этого материка затрудняют его освоение. Каковы эти особенности? Как уровень науки и техники влияет на возможность использования богатств Антарктиды?

3.Определите по карте факторы, оказавшие влияние на размещение предприятий черной металлургии.

Билет №3

1.Россия – многофункциональная страна. Народы России, география их расселения. Основные религии, распространенные в России.

2.Не каждая страна мира имеет выход к Мировому океану, однако проблемы Мирового океана волнуют все человечество. Почему проблемы охраны и изучения Мирового океана важны для всех стран?

3.Составьте по картам характеристику географического положения одного из регионов России.

Билет №4

1.Южная Америка: рельеф, полезные ископаемые, их связь со строением земной коры.

2.Россия занимает ведущее место по запасам нефти и газа, и их рациональное использование – одна из важнейших задач развития это отрасли. В чем заключается рациональное использование ресурсов нефти и газа? Какие экологические проблемы возникают в связи с развитием нефтяной и газовой промышленности?

3.Определите по топографической карте указанные направления и расстояния.

Билет №5

1.Климат Африки: климатообразующие факторы, климатические пояса.

2.Лесные ресурсы относятся к возобновимым. Однако проблема их сохранения в России стоит сегодня крайне остро. С чем это связано? Каковы пути решения проблемы охраны и сохранения лесных ресурсов страны?

3.Определите по карте факторы, оказавшие влияние на размещение предприятия химической промышленности.

Билет №6

1.Общая характеристика рельефа России, причины его разнообразия.

2.Роль водного транспорта в России во все времена была огромной. В каких регионах страны она особенно велика? Какие природные особенности рек и озер важны для развития водного транспорта? Как деятельность человека и развитие науки влияют на возможности использования водного транспорта в хозяйстве страны?

3.Определите факторы, оказавшие влияние на размещение предприятий цветной металлургии.

Билет № 7

Электроэнергетика России: хозяйственное значение, основные районы развития, проблемы охраны окружающей среды.

Одна из глобальных проблем современности — сокращение площади влажных экваториальных лесов. Почему эта проблема имеет значение не только для отдельных стран, но и для всего человечества?

Определите по статистическим материалам и сравните среднюю плотность населения отдельных регионов России.

Билет № 8

Географическая оболочка, ее составные части, взаимосвязи между ними.

Животноводство как отрасль хозяйства существует очень давно. Однако до сих пор природные условия влияют на размещение животноводства. Почему? Сейчас наука и техника шагнули далеко вперед. Как развитие науки и техники влияет на развитие животноводства?

Определите по статистическим материалам, сравните показатели прироста населения в различных частях страны (по выбору учителя) и объясните их различия.

Билет № 9

Пищевая промышленность России: хозяйственное значение, основные районы развития, проблемы охраны окружающей среды.

Основную часть экспорта России составляют минеральные ресурсы. Какими минеральными ресурсами Россия наиболее богата и почему? Какое значение имеет богатство минеральными ресурсами для развития хозяйства нашей страны?

Определите по карте факторы, оказавшие влияние на размещение предприятий машиностроения

Билет № 10

Европейский Север: экономико-географическая характеристика хозяйства.

Вам предстоит совершить перелет зимой из Калининграда в Читу. К каким изменениям погодных условий вы должны быть готовы? Обоснуйте различие климатических показателей, используя карты атласа и другие источники географической информации. Объясните различия в климате этих двух городов.

Определите по статистическим материалам и сравните соотношение городского и сельского населения в разных частях страны.

Билет № 11

Реки Северной Америки: различия по характеру течения, типу питания и режиму. Хозяйственное использование рек, экологические проблемы.

Население России крайне неравномерно размещено по ее территории. Каковы основные причины, определяющие неравномерность размещения населения, какие проблемы возникают в связи с этим?

Сравните по статистическим материалам обеспеченность трудовыми ресурсами двух районов России.

Билет № 12

Австралия. Общая физико-географическая характеристика.

В большинстве развитых стран мира основная часть грузооборота приходится на автомобильный транспорт. В России же лидирует железнодорожный. Какими причинами это обусловлено? Каковы особенности географии важнейших железных дорог страны?

Определите по карте географические координаты географических объектов.

Билет № 13

Поволжье: экономико-географическая характеристика.

Основоположник почвоведения В.В. Докучаев развал почвы «зеркалом ландшафта». В чем заключается смысл этого образного выражения? Какие типы почв распространены на территории России? Как сельскохозяйственное использование земель может повлиять на изменение плодородия почв?

Покажите по карте крайние точки России и определите наибольшую протяженность ее территории с запада на восток и с севера на юг.

Билет № 14

Сравнительная характеристика хозяйства двух крупных географических районов России (по выбору учителя).

По количеству водных ресурсов Россия занимает одно из ведущих мест в мире, но в ряде регионов России тем не менее существует проблема водообеспечения. Какие это регионы? Почему возникают подобные проблемы? Каковы пути их решения?

Местное и поясное время. Решите задачи на определение различий поясного времени на территории страны.

Билет № 15

Химическая промышленность России: значение, основные районы развития, проблемы охраны окружающей среды.

Известно, что 1/3 территории России приходится на сейсмически опасные районы. Где в России наиболее вероятны землетрясения? Как вероятность землетрясений учитывается в жизни и хозяйственной деятельности населения этих районов? Каковы меры защиты от землетрясений?

Составьте по картам и статистическим материалам сравнительную характеристику двух районов добычи нефти, газа или угля (по выбору учителя).

Билет № 16

Черная металлургия России: хозяйственное значение, основные районы развития, проблемы охраны окружающей среды.

Вам необходимо разработать маршрут путешествия по России с целью увидеть наиболее полный набор природных зон равнин. По какой равнине и в каком направлении следует путешествовать? Используя различные источники географической информации, обоснуйте свой выбор.

Оцените по картам и статистическим материалам природные условия и ресурсы одного из географических районов России

Билет № 17

Городское и сельское население России. Крупнейшие города и агломерации. Роль крупнейших городов в жизни страны.

Люди всегда стремились предсказать погоду. Раньше для этого использовали народные

приметы, сейчас используют научные достижения и сложные технологии. Почему знание погодных условий имеет большое значение для хозяйства и для каждого человека? Как изучают элементы погоды? Какие типы погоды характерны для вашей местности?

Определите по статистическим материалам основные статьи экспорта и импорта России.

Билет № 18

Высотная поясность. Характеристика природы одного из горных районов страны (по выбору учащегося).

Почти 90% продукции машиностроения выпускается в европейской части России. Какими факторами это обусловлено? Сравните факторы размещения разных отраслей машиностроительного комплекса и приведите примеры центров машиностроения России, на размещение которых оказали влияние эти факторы.

Оцените по картам агроклиматические ресурсы своей местности.

Билет № 19

Многообразие стран современного мира, их основные типы.

Восточная Сибирь и Дальний Восток богаты разнообразными природными ресурсами, но используются они еще в незначительной степени. Какие природные, экономические и социальные факторы затрудняют освоение ресурсов этих территорий?

Определите по карте бассейны и водоразделы рек.

Билет № 20

Комплексная географическая характеристика своей местности.

Евразия — самый большой по площади материк Земли. Используя карты атласа, докажите, что в расположении природных комплексов Евразии проявляется закон широтной зональности.

Определите по статистическим материалам основных внешнеэкономических партнеров России.

Билет № 21

Комплексная географическая характеристика США по картам атласа.

Россия — страна с отрицательным естественным приростом населения. С какими проблемами столкнется страна в ближайшее время в связи с этим? Каковы пути решения этих проблем?

Определите тип климата по климатограмме.

Билет № 22

Комплексная географическая характеристика одной из стран Европы по картам атласа (по выбору учащегося).

В последнее десятилетие в России наблюдается миграционный прирост населения. Какие регионы России особенно привлекательны для иммигрантов и почему? Каковы направления внутренних миграций в России, их причины и влияние на изменения характеристик населения отдельных регионов?

Сравните по картам режим двух рек (по выбору учителя) и объясните причины различий.

Билет № 23

Международные экономические связи России, ее место в международном географическом разделении труда.

Природа оказывает влияние на хозяйственную деятельность человека. Докажите это, сравнив виды хозяйственной деятельности в разных природных зонах. Для каких видов хозяйственной деятельности особенно велико значение природных условий?

Выявите зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых региона России или материка (по выбору учителя).

Билег № 24

Основные тенденции изменения природы под влиянием производственной деятельности людей на территории России.

Численность населения Земли за прошедший век значительно увеличилась и продолжает расти. Что влияет на плотность населения? Приведите примеры влияния факторов размещения населения на его плотность в странах мира и в России.

Составьте характеристику климата страны (региона России) по климатической карте (по выбору учителя).

Билет №25

1. Отраслевая и территориальная структура хозяйства России, ее изменения в последние десятилетия.

2. По различным источникам географической информации определите экологические проблемы своей местности. Предположите возможные пути их решения. Какой вклад может внести каждый человек в решение этих проблем?

3.Составьте сравнительную характеристику экономико-географического положения двух районов России (по выбору учителя).

БИЛЕТ № 1

Форма, размеры, движения Земли и их географические следствия

Ещё древнегреческий учёный Аристотель предположил, что Земля, как и все другие планеты, имеет форму шара, однако более точно форму Земли можно назвать — геоид.

Земля — небольшая планета Солнечной системы. По своим размерам она превосходит только Меркурий, Марс и Плутон. Средний радиус Земли составляет 6371 км, при этом экваториальный радиус Земли больше полярного, т.е. Земля «сплющена» у полюсов, что вызвано вращением Земли вокруг своей оси. Полярный радиус Земли равен 6357 км, а экваториальный — 6378 км. Длина окружности Земли составляет примерно 40 тыс. км. А площадь поверхности нашей планеты составляет примерно 510 млн. км2

Земля вращается вокруг Солнца и делает полный оборот за 365 дней 6 часов и 9 минут. «Лишние» часы и минуты образуют дополнительный день — 29 февраля, поэтому существует високосный год (год, кратный 4).

Земля также вращается вокруг своей оси, что приводит к суточной смене дня и ночи. Земная ось — воображаемая прямая, проходящая через центр Земли. Ось пересекает поверхность Земли в двух точках: Северном и Южном полюсах.

Земная ось наклонена на 2.3,5°, что приводит к смене времён года на нашей планете. Когда к Солнцу обращена область вокруг Северного полюса, в Северном полушарии лето, а в Южном — зима. Когда к Солнцу обращена область вокруг Южного полюса — наоборот. 22 июня Солнце стоит в зените над Северным тропиком — это самый длинный день в году в Северном полушарии, 22 декаоря — над Южным тропиком — это самый короткий день в Северном полушарии, но самый длинный в Южном, 21 марта и 23 сентября — дни весеннего и осеннего равноденствия — дни когда день равен ночи, а Солнце находится в зените над экватором.

Шарообразность Земли приводит к неравномерному нагреву земной поверхности. Приэкваториальные районы Земли (жаркий тепловой пояс), размещающиеся между тропиками, получают максимальное количество солнечного тепла, в то время как полярные (холодные тепловые пояса) — минимальное, что приводит к отрицательным температурам в полярных широтах.

2. На территории азиатской части России находятся крупнейшие угольные бассейны мира* При этом многие регионы Дальнего Востока нашей страны ежегодно испытывают недостаток топлива в зимнее время. С чем это связано? Каковы пути решения данной проблемы?

В азиатской части России находятся гигантские по запасам угольные бассейны: Тунгусский, Ленский, Канско-Ачинский, Кузнецкий, Таймырский, Зырянский, Амурский и другие. Однако многие регионы Дальнего Востока (например, Камчатский край, Чукотка, Приморье и другие) практически постоянно испытывают нехватку топлива в зимнее время. Это связано с тем, что большинство названных угольных бассейнов расположены в труднодоступных, неосвоенных человеком регионах. К тому же тяжёлые геологические и климатические условия зачастую делают добычу угля нерентабельной. Себестоимость добычи угля во многих регионах Дальнего Востока слишком высока. Поэтому многие районы Дальнего Востока, даже обеспеченные запасами угля, вынуждены завозить другие виды топлива (прежде всего мазут) из других регионов страны.

Для решения топливной проблемы Дальнего Востока следует начать освоение угольных бассейнов, где возможна добыча угля открытым (карьерным) способом, что значительно снизит себестоимость добычи угля. Также возможно развитие нефтяной и газовой промышленности на севере Сахалина и в шельфовой зоне Охотского, Берингова и Чукотского морей, использование ветровой (повсеместно), геотермальной энергии (Камчатка и Курилы) и энергии морских приливов (ведь в заливе Шелихова приливы достигают 14 м!).

3. Определите по климатической карте и объясните различие климата городов Санкт-Петербурга и Якутска.

Города Санкт-Петербург и Якутск находятся примерно на одной широте (60° с. ш. и 63° с. ш. соответственно), оба в умеренном климатическом поясе, однако имеют разные типы климата. Санкт- Петербург находится в области умеренно континентального климата: а Якутск — в области резко континентального климата.

В Санкт-Петербурге выпадает значительно больше осадков (около 800 мм), в то время как в Якутске только около 200 мм.

Зима в Санкт-Петербурге значительно мягче — средняя температура января составляет около -8°С, в Якутске январские температуры опускаются ниже -40°С.

Летние температуры примерно равны: средняя температура июля в обоих городах составляет примерно +18°С. Большему прогреву воздуха в Санкт-Петербурге мешает влияние холодного Балтийского моря, а в Якутске — вечная мерзлота и большие затраты солнечной энергии на таяние снега в весенний период.

Такие различия климата объясняются также географическим положением этих городов: Санкт-Петербург — приморский город на западе европейской части России, где особое влияние оказывают воздушные массы, приходящие с Атлантики, а Якутск — внутри- континентальный город, удалённый от океанов и защищённый от влияния Тихого океана горными хребтами Дальнего Востока и Северо-Восточной Сибири. Сюда свободно доходит лишь холодный воздух с Северного Ледовитого океана.

БИЛЕТ № 2

1.Методы географических исследований и основные источники географической информации.

Методы географических исследований — способы получения географической информации. Основными методами географических исследований являются:

Картографический метод. Карта, по образному выражению одного из основоположников отечественной экономической географии — Николая Николаевича Баранского — это второй язык географии. Карта — уникальный источник информации! Она дает Гфедставление о взаиморасположении объектов, их размерах, о степени распространения того или иного явления и многое другое.

Исторический метод. Всё на Земле развивается исторически. Ничего не возникает на пустом месте, поэтому для познания современной географии необходимо знание истории: истории развития Земли, истории человечества.

Статистический метод. Невозможно говорить о странах, народах, природных объектах, не используя статистические данные: какова высота или глубина, площадь территории, запасы природных ресурсов, численность населения, демографические показатели, абсолютные и относительные показатели производства и т.д.

Экономико-математический, Если есть цифры, то есть и расчёты: расчёты плотности населения, рождаемости, смертности и естественного прироста населения, сальдо миграций, ресурсообес- печенности, ВВП на душу населения и т.д. Метод географического районирования. Выделение физико- географических (природных) и экономических районов — один из методов исследования географической науки.

.Сравнительно-географический. Всё подлежит сравнению* больше или меньше, выгодно или невыгодно, быстрее или медленнее. Только сравнение позволяет более полно описать и оценить черты сходства и различия тех или иных объектов, а также объяснить причины этих различий.

Метод полевых исследований и наблюдений. Географию невозможно изучать только сидя в классах и кабинетах. Увиденное своими глазами — самая ценная географическая информация. Описание географических объектов, сбор образцов, наблюдение явлений — все это тот фактический материал, который и является предметом изучения.

Метод дистанционных наблюдении. Современная аэро- и космическая съёмка — большие помощники в изучении географии, в созданйи географических карт, в развитии народного хозяйства и охране природы, в решении многих проблем человечества.

Метод географического моделирования. Создание географических моделей — важный метод исследования географии. Наиболее простой географической моделью является глобус.

Географический прогноз. Современная географическая наука должна не только описывать изучаемые объекты и явления, но и предсказывать последствия, к которым человечество может прийти в ходе своего развития. Географический прогноз помогает избежать многих нежелательных явлений, уменьшить негативное влияние деятельности на природу, рационально использовать ресурсы, решать глобальные проблемы.

Учёные утверждают, что Антарктида богата полезными ископаемыми, однако природные особенности этого материка затрудняют его освоение. Каковы эти особенности? Как уровень развития науки и техники влияет на возможности использования богатств Антарктиды?

На территории Антарктиды по утверждениям учёных имеются огромные залежи многих полезных ископаемых. Однако добыча их затруднена, прежде всего, огромным ледниковым панцирем, достигающим 2,5-4,7 километровой голщины и тяжелейшими климатическими условиями. Ведь в центральных районах Антарктиды средние темпера- гуры опускаются ниже -60°С и здесь дуют самые сильные ветры в мире (до 80 м/сек.). Сползающий в море лёд постепенно передвигает многие полярные станции на берега Антарктиды, поэтому стации периодически приходится переносить в глубь материка.

Развитие авиации, техники, появление специальных материалов для техники и одежды человека, выдерживающих сверхнизкие температуры, помогает человеку в исследовании и освоении богатств Антарктиды.

Определите по карте факторы, оказавшие влияние на размещение предприятии чёрной металлургии (по выбору учителя).

Для предприятий чёрной металлургии главными факторами размещения являются:

Сырьевой фактор является определяющим для большинства металлургических комбинатов полного цикла, потребляющих огромное количество сырья и технологического топлива — кокса, поэтому большинство металлургических комбинатов строилось либо у месторождений железных руд (Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил. Новотроицк. Старый Оскол), либо у месторождений коксующихся углей (Новокузнецк^.

Потребительский фактор характерен для передельной металлургии, использующей в качестве сырья металлолом (Москва, Электросталь, Выкса, Кулебаки, Колпино, Волгоград, Таганрог, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре), а также для производства труб (Москва, Волжский, Альметьевск).

Транспортный фактор размещения имеет только Череповецкий металлургический комбинат, использующий железные руды Кольско-Карельского района и КМА, коксующиеся угли Печорского и Донецкого бассейнов, и отправляющий готовую продукцию — сталь и прокат — в Санкт-Петербург, Москву, в другие машиностроительные центры и на экспорт.

Л) Экологический фактор в нашей стране при сооружении пред- приятии чёрной металлургии ранее практически не Vчитывался, что пагубно влияет на окружающую среду и здоровье человека.

БИЛЕТ № 3

1.Россия — многонациональная страна. Народы России, география их расселения. Основные религии, распространённые в России.

На территории нашей страны проживает более 160 народов, крупнейшими из которых являются русские (115 млн. человек или 80% населения страны), татары (5,5 млн. человек), украинцы (около 3 млн. человек), башкиры, чуваши, чеченцы и армяне, численность которых превышает 1 млн. человек.

Однородный состав населения с полным преобладанием русского населения характерен в России лишь для Центрального, Центрально-Черноземного и Северо-Западного районов, в то время как все остальные районы, особенно Северный Кавказ, имеют сложный национальный состав населения.

На территории Волго-Вятского района проживают русские, марийцы, чуваши и мордва; в Северном районе русские, карелы, коми, ненцы и саамы: на Урале — русские, татары, башкиры, удмурты, коми-пермяки; в Поволжье — русские, татары, калмыки, казахи; в Западной Сибири — русские, алтайцы, ненцы, селькупы, ханты, манси, шорцы, казахи, немцы; в Восточной Сибири — русские, буряты, тувинцы, хакасы, ненцы, долганы, эвенки; на Дальнем Востоке — русские, якуты, чукчи, коряки, евреи, эвенки, эвены, нанайцы, удэгейцы, орочи, нивхи и другие малочисленные народы.

Россия — уникальная страна по религиозному составу населения: на её территории проживают представители всех трех мировых религий — христианства, ислама и буддизма. В то же многие народы нашей страны придерживаются национальных и традиционных верований.

Христианство в России в основном представлено православием. Русская Православная Церковь — крупнейшая православная церковь мира. Главой ее является Митрополит Московский и Всея Руси, резиденция которого находится в Москве в Свято- Даниловом монастыре. Влияние Русской Православной Церкви ощутимо по всей территории России. Православие широко распространено среди русских, украинцев, белорусов, мордвы, марийцев, удмуртов, осетин, карел, коми, якутов и других народов. Определенное место в православии занимает старообрядчество. Значительно слабее в России распространены протестантские учения — баптизм, адвентизм, иеговизм, лютеранство. Всё активнее проникает в нашу страну католицизм.

Ислам в России представлен, прежде всего, суннизмом, который исповедуют татары, башкиры, казахи и все горские народы Северного Кавказа, кроме осетин. Главный духовный центр Российских мусульман находится в Уфе.

Буддизм ламаистского толка исповедуют в России буряты, тувинцы и калмыки. Духовный центр буддистов России расположен под Улан-Удэ.

Национальной религией евреев является иудаизм.

Для малых народов Сибири (алтайцев, шорцев, ненцев, селькупов, долганов, эвенков) и Дальнего Востока (чукчей, эвенов, корят ков, ительменов, удэгейцев, нанайцев и др.) характерны традиционные языческие верования в виде анимизма и шаманства.

Не каждая страна мира имеет выход к Мировому океану, однако проблемы Мирового океана волнуют всё человечество. Почему проблемы охраны и изучения Мирового океана важны для всех стран?

Мировой океан содержит огромный ресурсный потенциал: биологические ресурсы дают пищу (рыба и морепродукты), минеральные ресурсы (нефть, природный газ, руды чёрных и цветных металлов, соли, химическое сырьё, алмазы) — сырьё для промышленности, энергетические (энергия волн, приливов и отливов, течений) — способствуют развитию электроэнергетики. Все эти проблемы (продовольственная, сырьевая, энергетическая) являются глобальными проблемами и затрагивают всё человечество. Мировой океан — един, поэтому загрязнение вод одних участков Мирового океана приводит к загрязнению всего океана. Именно поэтому проблема охраны и изучения Мирового океана важны для всех стран мира.

Составьте по картам характеристику географического положения одного из регионов России

Используя настенные карты или карты атласа, охарактеризуйте географическое положение заданного вам региона России по следующему плану:

Положение региона на карте России.

Размеры территории.

.3) Вид региона по географическому положению.

С какими странами и с какими регионами России и где граничит?

Какими морями каких океанов и где омывается регион?

(^Особенности географического положения.

Положение региона относительно важнейших транспортных путей.

Вывод о географическом положении региона

БИЛЕТ № 4

Южная Америка: рельеф, полезные ископаемые, их связь со строением земной коры.

Большую часть Южной Америки занимают равнины: Оринок- ская, Амазонская и Ла-Платская низменности, Бразильское и Гвианское плоскогорья и Патагонское плато. Размещение равнин в восточной части Южной Америки объясняется расположением в этой части материка древней Южно-Американской платформы. В этой части материка находятся важнейшие месторождения нефти (Ори- нокская низменность), природного газа (Патагония и Огненная Земля), железных, марганцевых, хромовых, алюминиевых, никелевых, урановых руд, золота и алмазов (Бразильское и Гвианское плоскогорья). На юго-востоке Южной Америки находится самая низкая точка материка — впадина Салинас-Чикас (-42 м).

На западе Южной Америки вдоль всего Тихоокеанского побережья расположены области молодой альпийской (кайнозойской) складчатости. В рельефе они представлены высокими горами Андами, высшая точка которых — гора Аконкагуа — 6960 м. С молодой складчатостью связана активная сейсмическая и вулканическая деятельность (вулканы Котопахи, Лыольяйляко, Сан-Педро и другие). Анды богаты рудами цветных металлов: медными, оловянными, полиметаллическими, серебряными, золотом и платиной, а также железными рудами и селитрой. В краевых прогибах у подножья Анд находятся месторождения нефти, природного газа и каменного угля.

Россия занимает ведущее место по запасам нефти и газа,

и их рациональное использование — одна из важнейших задач развития этой отрасли. В чём заключается рациональное использование ресурсов нефти и газа?

Какие экологические проблемы возникают в связи с развитием нефтяной и газовой промышленности?

Рациональное использование ресурсов нефти и газа заключается в более полном использовании месторождений этих видов топлива. В настоящее время нефтяные компании извлекают на поверхность лишь около трети нефти, а свыше 2/3 остаётся в недрах. Добыча нефти и природного газа должна вестись комплексно, ведь эти два ресурса имеют единые области распространения. Вместе с добычей нефти должна вестись добыча попутного газа.

Нефтяная и газовая промышленность вызывают целый ряд экологических проблем: загрязнение вод рек и озёр, сведение лесов, деградация оленьих пастбищ, строительство нефте- и газопроводов (последние в условиях многолетней мерзлоты прокладываются по поверхности, что мешает миграциям северных оленей). Для предотвращения этих проблем следует уделить внимание природоохранным и природовосстановительным мероприятиям, которые должны проводиться нефтяными и газовыми компаниями.

Определите по топографической карте указанные направления и расстояния.

Топографическая карта сориентирована на север, поэтому в верху карты будет север, внизу — юг, слева — запад, справа — восток.

Север

Северо-запад

Северо-восток

Юго-восток

225° Юго-запад

Рисунок /. Стороны горизонта и определ.ение азимута

Для определения расстояний измерьте линейкой расстояние в сантиметрах и умножьте на масштаб. Масштаб — это число, кото- рое показывает во сколько раз уменьшено изображение.

Например, именованный масштаб карты в 1 см 100 м. Если расстояние между объектами на карте составляет 3,6 см, то 3,6 см х 100 м = 360 м. Следовательно, реальное расстояние между объектами составляет 360 м.

Для более точного определения направления используется азимут. Азимут — это угол между направлением на север и направлением на предмет, Для определения азимута необходимо воспользоваться транспортиром. Азимут определяется по часовой стрелке: 0° (или 360°) — направление на север, 45° — на северо-восток, 90° — на восток, 135° — на юго-восток, 180° — на юг и т.

БИЛЕТ №5

Климат Африки: климатообразующие факторы, климатические пояса.

Основным фактором, формирующим климат Африки, является расположение ббльшей части материка в жарком тепловом поясе, причём почти посередине материка Африку пересекает экватор. Поэтому Африку называют самым жарким материком Земли. В приэкваториальных районах Африки формируются экваториальные воздушные массы, для которых характерны высокие температуры и большая влажность. Потому именно в этих районах Африки выпадает наибольшее количество осадков (Дебунджи — около 10 тыс. мм в год). В тропических широтах формируются жаркие и сухие тропические воздушные массы, что объясняет образование тропических пустынь: на севере материка — Сахара и на юге — Калахари. В пригороде столицы Ливии Триполи в Эль-Азизе зафиксирована самая высокая температура воздуха в мире — + 58°С. В городе Асуан выпадает наименьшее количество осадков (всего 3 мм). На климат Африки огромное влияние оказывают пассаты — постоянные ветры, характерные для тропических и приэкваториальных широт, дующие со стороны Индийского океана. Тёплые течения (Гвинейское, Мозамбикское, мыса Игольного) вызывают выпадение на побережье большого количества осадков, в то время как холодные течения (Канарское, Бенгельское, Сомалийское) формируют на побережье береговые пустыни (например, пустыню Намиб).

Центральную часть Африки (котловину Конго) и побережье Гвинейского залива занимает экваториальный климатический пояс, для которого характерны высокие (+24°С) температуры воздуха и большое (более 2000 мм) количество осадков, равномерно выпадающих в течение года.

Вокруг экваториального пояса примерно до 20° северной и южной широты располагается субэкваториальный климатический пояс, характеризующийся жарким воздухом (+24°С) и влажным (от 1000 мм осадков) летом и сухой зимой, что объясняется приходом летом влажных экваториальных воздушных масс, а зимой — сухих тропических воздушных масс.

В районе Северного и Южного тропиков расположены обширные территории, где в течение всего года господствуют тропические воздушные массы. Здесь находится тропический климатический пояс, для которого характерны большие суточные перепады температур, очень жаркое лето (+32°С) и прохладная (+16°С) зима, и очень малое количество осадков в течение года (менее 100 мм).

Крайнее северное и южное побережье Африки занимает субтропический пояс, характеризующийся жарким (до +32°С) и сухим летом и прохладной (+8°С) и влажной (около 500 мм) зимой, что объясняется господством в летний период тропических, а зимой — умеренных воздушных масс.

Лесные ресурсы относятся к возобновимым.

Однако проблема их сохранения в России стоит сегодня

крайне остро. С чем это связано? Каковы пути решения проблемы охраны и сохранения лесных ресурсов страны?

Проблема сохранения лесов в России, несмотря на их огромные размеры и возобновимость, стоит очень остро. Происходит очень большая вырубка леса и изменение видового состава лесов на Европейском Севере, деградация лесов Сибири и Дальнего Востока. Практически прекращены в России лесовосстановительные мероприятия. Нарушается природоохранное законодательство не толькб в районах промышленной заготовки древесины (Европейский Север, Волго-Вятский район, Урал, Сибирь, Дальний Восток), но и в районах, где лес не имеет промышленного значения, но играет важное санитарное, рекреационное, полезащитное и водоохранное значение — например, в Подмосковье, Центрально-Чернозёмном районе, Поволжье, Северном Кавказе и других регионах России.

Для решения проблемы охраны и сохранения лесных ресурсов страны необходимо проводить комплекс мер по восстановлению лесов, ужесточение мер по отношению к нарушителям природоохранного законодательства.

Определите по карте факторы, влияющие на размещение предприятий химической промышленности (по выбору учителя).

На размещение предприятий химической промышленности оказывают влияние несколько факторов.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


география рус для 1 курса

Тесты

По дисциплине «География» для специальности

0518000 «Учет и аудит»

0201000 «Правоведение»

1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство»

1224000 «Производство молочной продукции»

1226000 «Технология и организация производства продукции предприятий питания»

0511000 «Туризм»

1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение»

0402000 «Дизайн»

0506000 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика»

Курс – I

Семестр – II

Всего часов – 60 ч.

В том числе:

Теоретические – 55 ч.

Практические – 5 ч.

Зачет – 1 семестр

Контрольные работы – ___1____

количество

Экзамены — ____-______

Задание №1

Выберите из предложенных вариантов период, который не относится к этапам формирования политической карты мира.

Раздел

Экономическая и социальная география как наука.

Тема

Экономическая и социальная география как наука. Методы географических исследований.

Сложность

минимальный

Верный

индустриальный

Неверный

древний

Неверный

средневековый

Неверный

новый

Неверный

новейший

Задание №2

Год образования Организации Объединенных Наций (ООН).

Раздел

Экономическая и социальная география как наука.

Тема

Экономическая и социальная география как наука. Методы географических исследований.

Сложность

максимальный

Верный

1945 г.

Неверный

1947 г.

Неверный

1948 г.

Неверный

1963 г.

Неверный

1955 г.

Задание №3

Укажите дату образования Содружества Независимых Государств (СНГ).

Раздел

Экономическая и социальная география как наука.

Тема

Экономическая и социальная география как наука. Методы географических исследований.

Сложность

максимальный

Верный

21 декабря 1991 г.

Неверный

16 декабря 1991 г.

Неверный

2 марта 1992 г.

Неверный

30 августа 1995 г.

Неверный

28 января 1993 г.

Задание №4

Укажите страну Северной Америки.

Раздел

Экономическая и социальная география как наука.

Тема

Экономическая и социальная география как наука. Методы географических исследований.

Сложность

минимальный

Верный

Канада

Неверный

Испания

Неверный

Вьетнам

Неверный

Марокко

Неверный

Чили

Задание №5

Раздел экономической и социальной географии, находящаяся во взаимосвязи с политологией.

Раздел

Современная политическая карта мира.

Тема

Многообразие стран современного мира.

Сложность

минимальный

Верный

политическая география

Неверный

физическая география

Неверный

геоинформатика

Неверный

экономико-политический раздел

Неверный

география мирового хозяйства

Задание №6

Республика Казахстан по площади своей территории занимает данную позицию.

Раздел

Современная политическая карта мира.

Тема

Многообразие стран современного мира.

Сложность

минимальный

Верный

9 место

Неверный

7 место

Неверный

13 место

Неверный

8 место

Неверный

6 место

Задание №7

Показатель, характеризующий стоимость всей конечной продукции, выпущенной территорией данной страны за 1 год.

Раздел

Современная политическая карта мира.

Тема

Многообразие стран современного мира.

Сложность

максимальный

Верный

валовый внутренний продукт (ВВП)

Неверный

валовый национальный продукт (ВНП)

Неверный

индекс человеческого развития (ИЧР)

Неверный

уровень жизни

Неверный

валовый всемирный продукт (ВВП)

Задание №8

Это группы людей по сходным внешним признакам.

Раздел

Современная политическая карта мира.

Тема

Многообразие стран современного мира.

Сложность

минимальный

Верный

раса

Неверный

этнос

Неверный

консолидация

Неверный

ассимиляция

Неверный

миграция

Задание №9

Укажите из данных вариантов страны, являющиеся микрогосударствами.

Раздел

Современная политическая карта мира.

Тема

Типология стран мира.

Сложность

минимальный

Верный

Монако, Лихтенштейн, Ватикан

Неверный

Андорра, Аргентина, ЮАР

Неверный

Ватикан, Австралия, Швеция

Неверный

Финляндия, Сан-Марино, Греция

Неверный

Южная Корея, Сингапур, Индонезия

Задание №10

Укажите число стран и территорий, насчитываемых на современной карте мира.

Раздел

Современная политическая карта мира.

Тема

Типология стран мира.

Сложность

средний

Верный

240

Неверный

210

Неверный

270

Неверный

140Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


География России. (1-7) ГИА. ФИПИ

Географии России ФИПИ. 1-7

Начало формы

В каком из перечисленных регионов России почвы обладают наибольшим естественным плодородием?

  

 1) 

Республика Коми

  

 2) 

Томская область

  

 3) 

Белгородская область

  

 4) 

Республика Карелия

Конец формы

Начало формы

Европейский Север занимает ведущее место в России по объёмам производства

  

 1) 

алюминия

  

 2) 

минеральных удобрений

  

 3) 

целлюлозы и бумаги

  

 4) 

автомобилей

Конец формы

 

777101

Начало формы

Группа студентов из Воронежа занимается изучением естественных равнинных и горных тундровых экосистем. Какой из перечисленных заповедников им необходимо посетить для проведения исследовательской работы?

  

 1) 

Ростовский

  

 2) 

Окский

  

 3) 

Таймырский

  

 4) 

Тунгусский

Конец формы

 

FBB8F6

Начало формы

Какой из перечисленных городов является наибольшим по численности населения?

  

 1) 

Краснодар

  

 2) 

Ставрополь

  

 3) 

Казань

  

 4) 

Хабаровск

Конец формы

 

07ADFC

Начало формы

В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая?

  

 1) 

Краснодарский край

  

 2) 

Архангельская область

  

 3) 

Мурманская область

  

 4) 

Республика Коми

Конец формы

 

89F0CE

Начало формы

Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

  

1) 

Ямало-Ненецкий АО

2) 

Хабаровский край

3) 

Псковская область

Конец формы

 

C7A3F3

Начало формы

В каком из перечисленных регионов России зимы наиболее холодные?

  

 1) 

Иркутская область

  

 2) 

Калининградская область

  

 3) 

Республика Татарстан

  

 4) 

Ростовская область

Конец формы

Начало формы

В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая?

  

 1) 

Ростовская область

  

 2) 

Мурманская область

  

 3) 

Республика Коми

  

 4) 

Магаданская область

Конец формы

Начало формы

Чум 

 конический шатёр, обтянутый покрывалами, сшитыми из оленьих шкур. Чум приспособлен к кочевому образу жизни в суровых климатических условиях. У какого из перечисленных народов чум является традиционным жилищем?

  

 1) 

эвенки

  

 2) 

марийцы

  

 3) 

калмыки

  

 4) 

чуваши

Конец формы

Начало формы

В 2012 г. в России на острове Русский прошла встреча глав государств организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Для проведения этого мероприятия во Владивостоке построили несколько объектов, среди которых мост через бухту Золотой Рог и мост на остров Русский. На самом острове построены четыре мини-ТЭЦ и одна ветровая электростанция. Для работы ветровых электростанций требуются постоянные и достаточно сильные ветры, которые характерны для острова Русский.

Использование ветровых электростанций для производства электроэнергии имеет свои преимущества по сравнению с выработкой электроэнергии на ТЭС. Укажите два преимущества выработки электроэнергии на ветровых электростанциях по сравнению с ТЭС.

Ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер задания.

Конец формы

 

253085

Начало формы

В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая?

  

 1) 

Камчатский край

  

 2) 

Ростовская область

  

 3) 

Мурманская область

  

 4) 

Республика Карелия

Конец формы

 

C45A5E

Начало формы

С какой из перечисленных стран Россия имеет и сухопутную, и морскую границу?

  

 1) 

Финляндия

  

 2) 

Белоруссия

  

 3) 

Китай

  

 4) 

Монголия

Конец формы

 

58C3B7

Начало формы

Для сохранения традиционного уклада жизни, традиционных занятий и промыслов каких из перечисленных народов загрязнение и разрушение окружающей среды под воздействием нефтегазодобывающей промышленности представляет большую опасность?

  

 1) 

мордва и чуваши

  

 2) 

ханты и манси

  

 3) 

кабардинцы и алтайцы

  

 4) 

чукчи и карелы

Конец формы

 Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


 
Страница 10 из 2 151« Первая...89101112...203040...Последняя »